Nhận diện chữ viết tay, chữ in sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo

Trải nghiệm thông qua cài app SmartOCR (iOS version comming soon)

Trải nghiệm trên website

  • Trải nghiệm CMND

  • Trải nghiệm Hộ chiếu (Liên hệ)

  • Trải nghiệm Sổ hộ khẩu (Liên hệ)

  • Trải nghiệm Bằng lái xe (Liên hệ)

  • Trải nghiệm hóa đơn điện (Liên hệ)

  • Trải nghiệm viết tay, others (Liên hệ)